5 June, 2020

Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Cel projektu

Celem głównym projektu był wzrost jakości i atrakcyjności VET poprzez transfer innowacyjnych praktyk dla identyfikacji, certyfikacji i uznawania wiedzy, umiejętności i kompetencji nabywanych w różnych kontekstach szkoleniowych (pozaformalnych i nieformalnych) w różnych krajach UE, tj. promowanie przejrzystości kwalifikacji/kompetencji poprzez walidację efektów uczenia się na stanowisku pracy.
Środkiem do realizacji tego celu był transfer modelu określania punktów kredytowych ECVET równoważnych efektom uczenia się (co jest produktem projektu partnera włoskiego Training2000), który został uzupełniony i dostosowany do określenia punktów kredytowych ECVET równoważnych zwalidowanym kwalifikacjom/kompetencjom, jako efektom uczenia się na stanowisku pracy. W ten sposób nastąpiło ujednolicenie pojęć: standardu szkoleniowego i standardu zawodowego.
Celem szczegółowym było opracowanie wspólnych wytycznych oraz procedur i narzędzi niezbędnych do zaprojektowania wspólnego standardu walidacji kwalifikacji/kompetencji dla wybranych profili zawodowych w sektorze budowlanym.
W ten sposób projekt zapewnił odpowiedź na zmieniające się potrzeby sektora budowlanego na kwalifikacje/kompetencje poprzez wzmocnienie implementacji narzędzia ECVET w tym sektorze. Projekt przyczynił się do konkurencyjności sektora budowlanego w Europie i ma wpływ na wzrost zdolności zatrudnienia obywateli krajów UE.
Następne »