9 April, 2020

Opis planowanych działań i roli partnerów

Projekt był realizowany przez okres 26 miesięcy od stycznia 2013 do końca lutego 2015. Plan pracy podzielony został na 8 pakietów prac:

  1. Zarządzanie projektem – Aplikant odpowiedzialny. Aplikant opracował i podpisał umowy bilateralne z partnerami projektu. Wszyscy partnerzy aktywnie uczestniczyli w zaplanowanych spotkaniach konsorcjum partnerskiego. Partner 5 był odpowiedzialny za zaprojektowanie, uruchomienie i utrzymywanie strony internetowej projektu.
  2. Analizy i badania przygotowawcze dot. wyboru kwalifikacji zawodowych w sektorze budowlanym w krajach partnerskich, opartych na EQF oraz identyfikacji podobnych stanowisk pracy/profili zawodowych (identycznych ze względu na kontekst geograficzny i stososowane technologie), które będą przedmiotem projektu. Wszyscy partnerzy aktywnie uczestniczyli w realizacji tego pakietu prac. Partner 5 był odpowiedzialny za ten pakiet prac.
  3. Wspólne opracowanie klastrów kwalifikacji zawodowych (stanowisk pracy/profili zawodowych) zidentyfikowanych w poprzednim pakiecie prac, w rozbiciu na: zadania zawodowe, wymagane kompetencje, standardy certyfikacyjne, standardy szkoleniowe. Za całokształt pakietu prac odpowiadał Partner 5
  4. Opracowanie i publikacja Kompendium “Punkty ECVET dla wybranych kwalifikacji i kompetencji zawodowych w sektorze budowlanym - jak z nich korzystać” Kompendium zawiera opracowane klastry kwalifikacji zawodowych sprowadzone do wspólnego mianownika z rezultatami uczenia się, tj. porównanie standardu szkoleniowego ze standardem zawodowym. Wszyscy partnerzy aktywnie uczestniczyli w realizacji tego pakietu prac. Aplikant był odpowiedzialny z całokształt tego pakietu prac..
  5. Opracowanie i podpisanie Memorandum o Porozumieniu zawierającego słownik pojęć oraz wspólne procedury postępowania do określania punktów kredytowych ECVET efektów pozaformalnego i nieformalnego uczenia się w branży budowlanej. Partner 4 był odpowiedzialny za ten pakiet prac przy aktywnym uczestnictwie pozostałych partnerów projektu
  6. Opracowanie projektu modelu, zawierającego procedurę i narzędzia do określania punktów kredytowych ECVET efektów pozaformalnego i nieformalnego uczenia się w branży budowlanej. Opracowanie i wydanie Przewodnika korzystania z modelu i narzędzi ECVET w branży budowlanej. Partner 1 był odpowiedzialny za realizację tego pakietu prac, natomiast Aplikant odpowiedzialny był za wydanie Przewodnika. Pozostali partnerzy byli zobligowani do aktywnego uczestnictwa w realizacji tego pakietu prac.
  7. Jakość – monitoring i zewnętrzna ewaluacja projektu. Wszyscy partnerzy byli zaangażowani w realizację tego pakietu prac, natomiast odpowiedzialnym był Aplikant, który dokonał wyboru i podpisał umowę z ekspertem zewnętrznym
  8. Upowszechnianie i eksploatacja – działania upowszechniające i waloryzacyjne/eksploatacyjne: powołanie Komitetu Sterującego w Polsce (instytucje certyfikujące i walidujące, partnerzy społeczni, przedstawiciele instytucji edukacyjnych). Komitet Sterujący odgrywał rolę opiniującą/doradczą oraz przekazującą informacje zwrotne. Ponadto, zostały zorganizowane seminaria/warsztaty upowszechniające w każdym kraju, mające na celu zaprezentowania projektu, jego produktów i rezultatów. Wszyscy partnerzy aktywnie uczestniczyli w realizacji tego zadania. Aplikant był odpowiedzialny za realizację tego zadania., Partner 4 był odpowiedzialny za powołanie Komitetu Sterującego i organizowanie posiedzeń tego Komitetu« Poprzednie || Następne »